Zásady ochrany osobných údajov

1) Základné informácie

Spoločnosť Allheads s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy ohľadom predaja lístkov na kariérne podujatia (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy), či na účasť v študentských súťažiach.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch, o používateľoch nášho webu a či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu; na aké účely ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe správcu alebo spracovateľa, komu môžeme osobné údaje odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Okrem Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známe ako „GDPR“) sa riadime aj platnými zákonmi Slovenskej Republiky.

2) Účel poskytnutia Súhlasu

Váš Súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom účasti Vás ako dotknutej osoby na podujatiach Prevádzkovateľa a jeho služieb, prihlásením sa do newsletter-a alebo mailingu cez formulár na webe allheads.sk či na niektorej zo subdomén patriacich pod webstránku allheads.sk.

3) Rozsah spracúvaných osobných údajov

Súhlas udeľujete Prevádzkovateľovi v rozsahu nasledovných osobných údajov:

Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli a zaslali Prevádzkovateľovi v súvislosti s vašou účasťou na podujatí Prevádzkovateľa, prihlásením sa do newsletter-a alebo mailingu cez formulár na webe allheads.sk či na niektorej zo subdomén patriacich pod webstránku allheads.sk.

4) Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas udeľujete do 31. 12. 2026 alebo do dňa odvolania súhlasu.

5) Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľom informačných systémov sú fyzické a právnické osoby uvedené v bode 9. tohto súhlasu. Dotknutá osoba môže každého z prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla prevádzkovateľa. Adresa každého prevádzkovateľa je uvedená v bode 9. tohto súhlasu;

Vaše osobné údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase;

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tento Súhlas;

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym príjemcom, okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom a sponzorom, osobám podieľajúcim sa na marketingovej propagácii našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich systémov a služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich systémov a služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich systémov a služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní našich systémov a služieb. Osobné údaje budú sprístupnené príjemcom, ktorí zabezpečujú pre Prevádzkovateľa služby informačných technológií. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu udelenia Súhlasu.

6) Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu osobných údajov
Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Právo odvolať svoj súhlas
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním emailu na emailovú adresu príslušnému prevádzkovateľovi uvedenému v bode 9. tohto súhlasu.

Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov
Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

7) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8) Vyhlásenie Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal/a a porozumel/a som ich obsahu.

Taktiež vyhlasujem, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľujem v súlade s mojou určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovatelia riadne poskytli informácie podľa § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane OU.

 

9) Prevádzkovateľ

Allheads s.r.o.

Sídlo

Karloveská 412/31
841 04, Bratislava
IČO: 55 712 991
IBAN: SK6783300000002802665089
email: hello@allheads.sk